MLHD online

MLHD betekent Minimum Letale Herbicide Dosering. MLHD is een nieuw concept binnen de chemische onkruidbeheersing. Doelstelling is een goede onkruidbestrijding waarbij herbiciden worden ingezet in precies die dosering die het onkruid doet doodgaan (de letale dosering). Grofweg bestaat de MLHD methode uit twee onderdelen:
 • Het berekenen van de benodigde dosering op basis van soort onkruiden, grootte of gewicht van de onkruiden en de werkzaamheid van het gekozen bestrijdingsmiddel.
 • Via het MLHD meetapparaat kort na de bespuiting vaststellen hoe de bespuiting heeft gewerkt. Via deze fotosynthese meting kan al vastgesteld worden of een onkruid dood gaat voordat er effect van de bespuiting waarneembaar is.

De kracht van de methode schuilt in de combinatie. In een vroeg stadium (kleine onkruiden) wordt bepaald welke dosering juist genoeg zou moeten zijn voor bestrijding. Kort na spuiten kan met de meter al bekeken worden of de bespuiting voldoende heeft gewerkt. Er kan dan snel beslist worden of een aanvullende bespuiting nodig is en met welke dosering. Zonder MLHD meter zit er een bepaald risico aan het spuiten van herbiciden in heel lage doseringen. Voordat visueel beoordeeld kan worden of de bespuiting goed heeft gewerkt, is al snel een week verstreken. Mocht het effekt tegenvallen, dan betekent dit dat de onkruiden behoorlijk gegroeid zijn en moeilijker te bestrijden. Vanwege dit risico worden dus vrijwel altijd doseringen gekozen met een behoorlijke veiligheidsmarge. De mogelijkheid om met de MLHD meter vrijwel direkt het resultaat te kunnen vaststellen, maakt het wl mogelijk de laagste doseringen te spuiten zonder risico's te lopen.

Onderzoek en praktijk hebben de laatste jaren aangetoond dat de MLHD methode kan leiden tot een gemiddelde besparing van 30% op het herbicide gebruik. Behalve deze direkte winst in middelenkosten, kan de MLHD nog een aantal belangrijke voordelen bieden:

 • Het kunnen meten dat het onkruid doodgaat in plaats van afwachten tot het zichtbaar is, geeft vertrouwen en rust.
 • Het niet meer spuiten dan strikt nodig om het onkruid te doden beperkt zoveel mogelijk de kans op gewasschade door de herbiciden. Lagere doseringen kunnen vaak leiden tot opbrengstverhoging.
 • Soms is het gewas erg gevoelig voor de herbiciden (b.v. Sencor in aardappels, Actril in uien). Als een onkruidbestrijding hoognodig is, is het belangrijk te weten hoeveel het gewas kan hebben. Met de MLHD meter is vast te stellen in hoeverre het gewas is "hersteld" van een vorige bespuiting.
Het MLHD-concept is praktijkrijp voor herbiciden die ingrijpen op de fotosynthese van onkruiden ("fotosyntheseremmers"). In het onderzoek wordt getracht de methode toepasbaar te maken voor andersoortige bestrijdingsmiddelen. Uitgebreide ervaring met de MLHD methode is opgedaan in aardappelen, suikerbieten, uien en mais. Momenteel wordt gewerkt aan verbreding naar o.a. bloembollen en diverse groentengewassen.

Een goed gebruik van de MLHD methode vereist het nodige van de teler. Allereerst is een goede inschatting van de onkruidsituatie nodig: herkenning van de onkruiden en een goede beoordeling van stadium/gewicht. Hoewel de methode daarbij assisteert, dient de teler zelf een keuze te maken voor het middel dat gespoten gaat worden. Het uitvoeren van de metingen vergt natuurlijk ook enige tijd en zorgvuldigheid.

De MLHD methode is ontwikkeld door Plant Research International (PRI) te Wageningen. De MLHD online website is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. PPO, IRS, DLV, Agrifirm, CZAV en LTO. De technische realisatie is gerealiseerd door Agrovision B.V..

MLHD online biedt u alle benodigde informatie en rekenregels bij het gebruik van de methode. Uitgebreide toelichting en achtergrondinformatie vindt u op het tabblad Handleiding. Het is zeer aan te raden deze informatie grondig te bestuderen alvorens gebruik te maken van MLHD online. T/m seizoen 2002 (introduktieperiode) was de website vrij toegankelijk en gratis te gebruiken. Vanaf 2003 is MLHD een besloten applicatie geworden. De algemene onderdelen (homepage, handleiding e.d.) zijn nog vrij toegankelijk, maar voor toegang tot het echte adviesgedeelte is een betaald abonnement noodzakelijk.

Het abonnement op MLHD online kost 95 per jaar. Hiermee heeft u volledige toegang tot de adviesmodule inclusief:

 • Onkruidgevoeligheidstabellen
 • Doseringsadviezen per middel (afhankelijk van gewas, onkruidgevoeligheid en stadium)
 • Rekenmodule MLHD meting
 • Achtergrondinformatie bestrijdingsmiddelen (gebruiksvoorschrift, milieumeetlat)
 • Achtergrondinformatie onkruiden (beschrijving, foto's)
 • Actueel weerbericht voor uw regio mt radarbeelden (Online weer)
 • Toegang tot het Gewis advies voor de onkruidbestrijdingsmiddelen (Gewis online)
MLHD online is hiermee zeker ook interessant als u niet zelf de beschikking heeft over een MLHD meter.

Bestaande abonnee's op Opticrop adviesmodules (ProPhy online, Gewis online, Uien online) betalen slechts 45 extra voor toegang tot MLHD.

Klik hier als u zich aan wilt melden voor een abonnement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande adressen, of de demo bekijken (binnenkort beschikbaar).

Gebruik van alle informatie en adviezen is geheel op uw eigen verantwoordelijkheid. Maker, exploitant noch bovengenoemde partijen kunnen op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen die direkt of indirekt zouden kunnen ontstaan bij gebruik van MLHD online.

© Plant Research International B.V., Wageningen 2006
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieen, opnamen of enige andere manier tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Plant Research International B.V.

Plant Research International B.V.
Postbus 16
6700 AA Wageningen
Tel. 0317-475 701
Fax. 0317-423 110
Email: corne.kempenaar@wur.nl
Agrovision B.V.
Postbus 755
7400 AT Deventer
Telefoon: 0570 - 664 111
Fax: 0570 - 637 756
Email: info@agrovision.nl